ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1.AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve bu Kanuna tabi ikincil mevzuat düzenlemeleri ile “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” başlıklı Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı’na uyum amacıyla mevcut ve potansiyel ürün veya hizmet alanlara, iş ortaklarına ve çalışanlarına, çalışanlara, çalışan adaylarına ve diğer üçüncü şahıslara ait özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına yönelik usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Maya Oyb Estetik Güzellik Özel Sağlık ve Özel Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin veri sorumlusu sıfatını taşıdığı özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyetlerinde işbu Politika esas alınacaktır.

2. TANIMLAR

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulundugu her türlü ortama verilen adı ifade eder.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Mayasante Maya Oyb Estetik Güzellik Özel Sağlık ve Özel Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
KVKK 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE ŞARTLARI

Özel nitelikli kişisel veriler Mayasante tarafından; KVKK gereğince öngörülen ve aşağıda belirtilen temel ilkeler doğrultusunda olmak üzere KVKK hükümlerince özel olarak belirlenen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

 • Özel nitelikli kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler doğru ve gerektiğinde güncel şekilde tutulmaktadır. Bu noktada Mayasante tarafından, verilerin doğru ve güncel şekilde muhafazasını sağlayabilecek sistemler kullanılmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler ancak belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi zorunludur. Bu kapsamda, ilgili mevzuatta özel nitelikli kişisel verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süreye riayet edilir. Aksi takdirde özel nitelikli kişisel veriler saklandıkları amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

3.1.  Sağlık ve Cinsel Hayata İlişkin Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK’nın 6/3 maddesi gereğince; sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Bu doğrultuda Mayasante’nin tabi olduğu mevzuat hükümleri doğrultusunda sır saklama yükümlülüğü altında, mevzuat hükümlerinin gerektirdiği ölçüde ilgili kişilerin verileri işlenebilmektedir.

3.2.  Kanunlarda Öngörülen Haller Sebebiyle İşlenmesi

KVKK’nın 6/3 maddesi gereğince sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Bu doğrultuda kanun hükümlerince öngörülen haller ile sınırlı olmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler mevzuat hükümleri ile öngörülmesi sebebiyle işlenebilmektedir.

3.3.  İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması

KVKK’nın 6/2 maddesi gereğince, özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Bu nedenle Mayasante tarafından ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilebilmektedir. Bu hallerde ilgili kişiye veri işleme faaliyetine ilişkin aydınlatma ve bilgilendirme yapılmaktadır.

4. MAYASANTE TARAFINDAN ALINAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Mayasante tarafından özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika ve bu Politikaya bağlı işyeri prosedürleri belirlenmiştir.

4.1.  ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN TEDBİRLER

 • Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması taşınabilir bellek(USB ), CD gibi ortamlar aracılığıyla sağlandığı takdirde kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi ve kriptografik anahtarların farklı ortamlarda tutulması esastır.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması e-posta yoluyla sağlandığı takdirde şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılması esastır.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması kağıt, yazılı ve basılı ortamlar gibi manuel veri kayıt sistemleri yoluyla sağlandığı takdirde, ilgili belgenin kaybolması, yetkisiz kişilerce çalınması/alınması gibi risklere karşı önlemler alınması ve bu belgelere “gizlilik dereceli belgeler” formatı uygulanarak gönderilmesi esastır.

4.2.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ, MUHAFAZA EDİLDİĞİ VE/VEYA ERİŞİLDİĞİ ORTAMLARA (FİZİKSEL VE ELEKTRONİK) İLİŞKİN TEDBİRLER

 • Fiziksel Ortamlara İlişkin Tedbirler
  • Özel nitelikli kişisel verilerin muhafaza edildiği ya da erişildiği ortamlarda elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumlara karşı yeterli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
  • Özel nitelikli kişisel verilerin muhafaza edildiği ortamların fiziksel güvenliği ile yetkisiz giriş çıkışların engellenmesi sağlanmaktadır.

4.2.2.  Elektronik Ortamlara İlişkin Tedbirler

 • Özel nitelikli kişisel veriler kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza
 • Kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak loglanmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri sürekli takip
 • Verilere yazılım aracılığı ile erişiliyorsa, bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmeleri yapılmakta, bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmaktadır.

4.3.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜREÇLERİNDE YER ALAN ÇALIŞANLARA İLİŞKİN TEDBİRLER

 • İlgili mevzuat ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, güvenliği, korunması, saklanması veri güvenliği konularında çalışanlara eğitimler verilmektedir.
 • Çalışanlarla gizlilik sözleşmeleri yapılmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel verilere erişim yetkisine sahip çalışanların, yetki kapsamları ve süreleri belirlenmiştir.
 • Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal kaldırılmaktadır. Bu kapsamda, varsa kendisine tahsis edilen envanter geri alınmaktadır.

5.POLİTİKANIN YAYINLANMASI, SAKLANMASI VE GÜNCELLENMESİ

İşbu Politika, ıslak imzalı (basılı kağıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayınlanır, Mayasante’nin internet sayfasında kamuoyuna ilan edilir. Basılı kağıt nüshası Mayasante işyeri bünyesinde saklanır. Politika, mevzuat değişikli gereğince veya ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli bölümler güncellenir.

İşbu Politika ile KVKK arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde KVKK hükümleri esas alınır.

6.YÜRÜRLÜK

İşbu politika, imza tarihinde yürürlüğe girmiş kabul edilir.

2024 Tüm haklarımız saklıdır.