HASTA (ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ) VE DANIŞAN (POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI) AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kısaca “KVKK” olarak anılacaktır.) ile sair mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, veri sorumlusu sıfatıyla MAYA OYB ESTETİK GÜZELLİK ÖZEL SAĞLIK VE ÖZEL EĞİTİM HİZ. TİC.

LTD. ŞTİ. (Kısaca “Mayasante” olarak anılacaktır.) tarafından kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin KVKK kapsamında işlenmesi, işlenme amaçları, kimlere/hangi amaçlarla aktarılması, işlenme süresi, veri sorumlusunun kimliği, veri toplamanın hukuki sebebi ve toplama yöntemi ve ilgili kişinin (veri sahibinin) diğer hakları konularında bilgilendirme yapılmak amacıyla hazırlanmıştır.

1.Veri Sorumlusu

Dr. Mustafa Enver Bey Cad. No: 31A Alsancak Konak/İZMİR adresinde ticari merkezi bulunan Mayasante Veri Sorumlusu’dur.

2.Kişisel Veri Kategoriniz ve İşlenme Amaçları

Kimlik Verileri Ad Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hal, Cinsiyet, TC Kimlik No, Pasaport No, Uyruk Bilgisi, Sosyal

Medya Platformlarındaki Takma Ad/Nickname, Hasta Protokol No.,

İletişim Verileri Adres, Telefon No, E-posta adresi
Müşteri İşlem Verileri Fatura, Sipariş/Talep Bilgisi
Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri Kamera Kayıtları
Muhasebe Verileri IBAN No, Kart Bilgisi, Diğer Faturalama Bilgileri,
Pazarlama ve İşlem Güvenliği Verileri Kampanya Çalışması ile Elde Edilen Bilgiler, Anket, Öneri, Teşekkür ve Şikayet Verileri
Sağlık Bilgisi Verileri Randevu Bilgileri, Muayene Bilgileri, Reçete Bilgileri, Check-up Bilgileri, Laboratuvar, Test ve Tahlil Sonuç

Bilgileri, Kan Grubu Bilgisi, Ateş Ölçümü Bilgisi, HES Kodu Bilgisi,

Medikal Geçmiş Bilgileri, Uygulanan Tedavi Yöntemi, Kullanılan İlaç

Bilgileri, Diyet Formu, Aile Tıbbi Soy Geçmişi

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf ve Video Verisi, Çağrı

Merkezine Bırakılan Ses Kaydı Verisi,

 

Yukarıda yer alan kişisel verileriniz ile sağlık verileriniz gibi özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir;

 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülebilmesi, sağlık hizmetlerinin finansmanının planlanması ve yönetimi, Mayasante’nin iş faaliyetlerinin/düzeninin planlanması, yönetimi ve denetimi,
 • Hasta-hekim ve diğer sağlık personeli iletişiminin kurulabilmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • İlgi mevzuat hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü ve diğer yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarca talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; Çağrı Merkezi, SMS, Sosyal Medya Platformları ve Whatsapp aracılığıyla randevunuz hakkında   bilgilendirme yapılması, sorularınızın/şikayetlerinizin/taleplerinizin yanıtlanması, kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma işlemlerinin yapılması ile finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Hasta ve Danışan memnuniyetine yönelik olmak üzere sunulan hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla AR-GE çalışmalarının yürütülmesi, İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • İlaç/ ürün/ sarf ürün ihtiyacının karşılanması.
 • Mayasante’nin veri güvenliğinin sağlanması için teknik ve idari tedbirlerin alınması.

3.Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılması

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca kabul gören temel ilkelere uygun olmak kaydıyla, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde kişisel verileriniz Mayasante tarafından;

 • Sağlık ve tedavi hizmetlerinin sunulabilmesi, konsültasyon işlemlerinin yapılabilmesi, eğitim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi,
 • Fatura keşide edilmesi, vergi beyannamesi verilmesi, teşviklerin hesaplanması finans ve muhasebe işlerinin yapılabilmesi,
 • Mayasante’nin ve Mayasante ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin ticari ve hukuki güvenliğinin sağlanabilmesi,
 • İlgili mevzuat hükümlerinin ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla düzenleyici/denetleyici kamu kurum ve kuruluşlarca ve resmi mercilerce talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Mayasante tarafından iş süreçlerinin yönetilmesi, ticari ve pazarlama stratejilerinin planlanabilmesi amaçlarıyla ve ayrıca bu metnin 2. maddesinde düzenlenen işlenme amaçları doğrultusunda;

Çözüm ortaklarımıza/destek hizmet sağlayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Sağlık Bakanlığı, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü vb.), çalışmakta olduğumuz mali müşavirler, avukatlar da dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ve Mayasante’nin şubelerine olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; fiziken ya da dijital ortamda tarafınızca paylaşılan/doldurulan belgeler ve formlar vb. başta olmak üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Bu kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işlenme şartları kapsamında;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgisi olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması,
 • Sağlık verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi sebepleriyle

veya açık rızanız doğrultusunda temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeden işbu Aydınlatma Metninde yer verilen amaçlar gereğince hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi sebepleriyle elde edilmektedir.

5.Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmesi gereken süre ile sınırlı olmak kaydıyla saklanmaktadır.

Bu doğrultuda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde(yukarıda açıklanmıştır) yer alan kişisel veri işleme şartlarının ortadan kalkması halinde veya açık rızanızı geri çekmeniz halinde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6.İlgili Kişinin Kanunun 11 inci Maddesinde Sayılan Diğer Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin     işlenme    amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme.

 

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınıza yönelik yapacağınız başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olacak şekilde www.mayasanteizmir.com adresinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak veya usulüne uygun düzenlenen bir dilekçe ile Dr. Mustafa Enver Bey Cad. No: 31A Alsancak Konak/İZMİR adresine yazılı olarak veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Mayasante’ye daha önce bildirilen ve Mayasante’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla drosmanbas@mayasanteizmir.com adresine başvurarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

İlgili taleplerinize yönelik en geç 30 gün içerisinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak bahse konu taleplerinize konu işlemin ayrıca maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

2024 Tüm haklarımız saklıdır.